معیار اول _ طرح هندسی و مشخصات مناسب رویه راه

از طریق طراحی صحیح قوس هاي افقی و قائم ، ورودي و خروجی دسترسیها و تقاطعها، دوربرگردانها، خطوط وسایل نقلیه کندرو، خطوط سبقت گیري، نواحی انتقالی کاهش خطوط، تامین شیب هاي مجاز عرضی و طولی، جمع آوري و هدایت آبهاي سطحی، وجود رویه هموار بدون خرابی و چاله مشکل زا و با مقاومت لغزشی مناسب

معیار دوم _ ارائه اطلاعات لازم و به موقع به کاربران راه

از طریق تامین به موقع و مناسب اطلاعات مورد نیاز کاربران راه و پرهیز از ایجاد شرایط غیر منتظره با ایجاد قابلیت دید مناسب، کاربرد صحیح علایم افقی و عمودي، تجهیزات ایمنی و روشنایی، سیستم هاي ارتباطی و هوشمند و منظرآرایی میدان دید در حریم راه.

معیار سوم _ ایمن سازي حاشیه وحریم راه

ایجاد شانه استاندارد متناسب با نوع راه ، امکان بازیابی و کنترل وسیله نقلیه از طریق ایجاد شیروانیهاي مناسب، حذف موانع موجود در حاشیه راه و درصورت نیاز نصب حفاظها و جانپناه هاي مناسب و سایرتمهیدات جهت کاهش شدت و خسارات تصادفات وسایل نقلیه منحرف شده از راه

معیار چهارم _ محدود نمودن حرکات پرخطرکاربران راه

از طریق مجموعه اقدامات مهندسی نظیر حذف یا مسدود سازي دسترسیهاي ناایمن در حریم راه ، کاهش تداخل هاي

ترافیکی و ترافیک بهم بافته، جدا سازي مسیرهاي رفت و برگشت، آرامسازي صحیح ترافیک در نواحی مسکونی حسب نیاز و کاربرد سیستمهاي هوشمند نظارتی

معیار پنجم_ تأمین نیازهاي ایمنی انواع کاربران راه به ویژه کاربران آسیب پذیر

از طریق ایجاد تسهیلات و تجهیزات مورد نیاز انواع کاربران راه همچون عابران پیاده، موتورسیکلت سواران، رانندگان و سرنشینان وسایل نقلیه مسافري و باري، وسایل نقلیه کندرو و وسایل نقلیه امدادي و.......

معیار ششم _ یکپارچگی و اعمال تدریجی تغییرات در اجزاي راه

از طریق اجتناب از مواردي نظیر کم عرض شدن غیر منتظره و ناگهانی مسیر، حذف ناگهانی شانه، دسترسیهاي غیر مجاز، تغییرناگهانی در سرعت مجاز، عدم هماهنگی علایم افقی و عمودي، نبود ناحیه انتقالی در اتصال حفاظهاي مختلف و ناهماهنگی بین مشخصات راه با محیط پیرامون راه.

معیار هفتم _ تطابق مشخصات راه با نوع و عملکرد راه

تطابق وضعیت راه با انتظار رانندگان، طبق استانداردهاي رایج در کشور براي تنظیم شیوه رانندگی مناسب توسط رانندگان

با وجود معیارهاي فوق، لازم است به نکات ذیل توجه شود:

* در کوتاه مدت، انجام دو اقدام به موازات هم باعث کاهش بیشتر تصادفات در راهها خواهد بود که عدم توجه

مطلوب به هرکدام نقش دیگري را کمرنگ می نماید. این دو اقدام عبارتند از:

** افزایش اعتبارات بهبود ایمنی راهها با اولویت اقدامات زودبازده

** افزایش میزان حضور و کارایی نیروي پلیس در شبکه راهها

**نقش پیشگیرانه و کنترل موثر انواع رفتارهاي مخاطره آمیز کاربران راه توسط گشت هاي نیروي پلیس حتی در

کشورهاي پیشرو در ایمنی راه و مجهز به سیستم هاي نظارتی مکانیزه و هوشمند نیز کاملا واضح و مبرهن است.

***در صورت تامین خود معرفی راه به ویژه با نصب مناسب تابلوهاي محدودیت سرعت و سایر علایم اخطاري 

لازم به نحوي که کاربران راه با شرایط غیر منتظره مربوط به راه مواجه نشوند، همچنان احتمال رخداد تصادف

بدلایل عدیده دیگر وجود دارد و فقط به دلیل تعدد تصادفات نمی توان به صورت غیرکارشناسانه آن راه را به

لحاظ فیزیکی غیر ایمن نامید

***ایمنی راه داراي مفهومی نسبی بوده و مطلق نمی باشد. هر راه موجود و در دست بهره برداري فارغ از نوع آن،

داراي سطح ایمنی نسبی می باشد که در صورت تامین اعتبار و لحاظ بیشتر معیارهاي فوق الذکر می توان بطور

پیوسته سطح ایمنی آن را ارتقا داد. بنابراین پایانی براي برنامه هاي بهبود ایمنی راهها در هیچ کشوري قابل تصور

نیست. البته به دلیل طبقه بندي عملکردي انواع راهها، تامین همه موارد مربوط به معیارهاي فوق الذکر براي

راههاي با سطوح عملکردي پایین تر را نباید انتظار داشت

****در خصوص راه‌هاي جدیدالاحداث باید متناسب با نوع راه و سطح ایمنی مورد نظر، الزامات ایمنی لازم مطابق

ضوابط و استانداردها تامین شده و سپس به گشایش راه اقدام شود.در غیراینصورت ضمن دور شدن از معیار هفتم

افزایش ایمنی راهها، بر مشکلات راهداري در تامین اعتبارات بهبود ایمنی راهها بیش از پیش افزوده خواهد شد.