علائم و خط کشی ها باید به موقع و به طور مشخص با راهنمایی های صحیح به استفاده کنندگان از جاده ها ارائه شود. این گونه راهنمایی ها نباید مبهم باشد و باید به سرعت قابل درک باشند . همچنین، نباید آنها را زودتر و یا دیرتر از موعد مورد نیاز عرضه کرد. زیرا امکان فراموش شدن آنها هنگام تردد وجود خواهد داشت. یکنواختی علائم راهنمایی بهترین نتیجه را در بر دارد. همچنین نحوۀ استفاده از آنها (نصب و روشنایی ) نیز باید یکنواخت باشد. خط کشی راهها همیشه باید طوری باشد که اثر و ماندگاری خود را حفظ کند. اگر به دلیل فرسایش آسفالت یا کاهش میزان نور در جاده ، خط کشی های اجرا شده اثر خود را از دست دهند، علاوه بر کاهش نقش علائم و کم توجهی رانندگان، موجب از بین رفتن ثروت ملی، افزایش احتمال بروز تصادفات جاده ای و سایر موارد نیز می شود

تعریف:

خط کشی های روسازی در انواع و فام های رنگی مختلف، به هدایت بهتر مسیر حرکت، تکمیل سایر پیغام های کنترل ترافیک و افزایش ایمنی راهها کمک می کند. که این امر باعث کاهش برخوردها و تصادفات می شود. با هدایت و راهنما یی رانندگان به خصوص در هنگام شب و با شرایط دید محدود شده می تواند در بهبود وضعیت سواره روها و راهها موثر باشد. خط کشی راه‌ها، مانند دیگر شیوه‌های کنترل عبور و مرور ترافیک، باید به سادگی قابل تشخیص و فهم باشند، به خوبی نگهداری شوند ، از لحاظ طرح، فام، محل قرارگیری، کاربردی ثابت داشته باشد. برای این‌که هد ف مورد نظررا برآورده نمایند باید از ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی خاصی برخوردار باشند. برای خط کشی راه ها می توان از فام های زرد، سفید، قرمز یا آبی استفاده کرد. هر یک از این فام ها از لحاظ ایمنی ترافیک دارای مفهوم خاصی هستند و عموماً برای مکان ها و کاربردهای معینی توصیه می شوند. از فام رنگی سیاه نیز می توان برای روسازی مسیرهای با روشنایی مناسب بهره برد. برای اصلاح و دید بهترعلائم، استفاده از یک زمینه سیاه بسیار مفید است. خط کشی راه‌ها را می توان به صورت خطوط طولی و عرضی ، نشانه ها، واژه ها و خط نوشته ها طبقه بندی کرد. این علائم با تعریف محدودیت‌ها در ایجاد یک تردد ایمن و مطمئن نقش مثبتی را ایفا می کنند. از علائم عمودی نیز می توان برای هشدار دادن و تکمیل خط کشی ها استفاده کرد . راننده، به کمک این علائم ، متوجه می شود که ازاین محل‌ها نباید  عبور کند.

خط کشی جاده بین شهری

هدف از خط کشی

هدف از خط کشی راهها هدایت وسایل نقلیه و آگاهی دادن به کاربران راه است. خط کشی می تواند به تنهایی و یا برای تأکید بیشتر مفهوم با سایر علائم افقی (نظیر چشم گربه ای ) و همچنین علائم عمودی و چراغهای راهنمایی.مورد استفاده قرار گیرد. متداول‌ترین ابزار خط کشی محور و حاشیه جاده‌ها، رنگ های سرد و گرم هستند. در عین حال ، استفاده از ابزارهای مختلف دیگر از قبیل علائم برجسته (چشم گربه ای ها ) نیزمتداول است. به هرحال هر نوع ابزاری که برای خط کشی استفاده می شود باید ضمن داشتن دوام  در تمام مدت عمر سرویس دهی، از وضوح و دید کافی برخوردار باشد. استفاده از خط کشی در سطح معابر درون شهری و محورهای بین شهری به معنی این است که بیشترین اطلاعات و راهنما یی را به راننده می دهد. خط کشیهای روسازی به دو نوع کم دوام تقسیم می شوند که شامل: رنگ های پایه حلّالی و پایه آبی متداول از نوع ا لکید، اکریلیک، کلرکائوچو و سایر و نوع دیگر خط کشیها ی بادوام شامل رنگ گرم  (ترموپلاستیک ها)، اکریلیک های دو جزئی یا پلاستیک سرد (متیل متاکریلات )، اپوکسی ها ، پلی استر ها، پلی اوره ها، پلی یورتان ها، نوارها و علائم برجسته شده است. هر مادۀ خط کشی، خصوصیات ویژه ای مانند میانگین عمر سرویس دهی، کیفیت مواد ، زمان لازم برای خشک شدن ، میزان بازتاب نور برگشتی، شیوۀ اجرا و قیمت اولیه دارد که باید در مرحله انتخاب مورد توجه قرار بگیرد

خط کشی جاده بزرگراه

فام خط کشی

فام سفید: طبق اصلاحیه فصل پنجم آئین نامۀ علائم راههای کشور فام سفید به عنوان فام اصلی برای خطکشی کلیه راه‌های کشور تعیین شده است. خط کشی‌ها با فام سفید مشخص کننده خطوط عبور خودروها در مسیر یکسان، مسیر مخالف و یا مشخص کننده خطوط حاشیه ای (سمت راست و چپ ) جاده است. در صورتی که سطح راه‌ها به اندازه کافی در دید نباشد برای ایجاد تقابل رنگی می توان از آستر (پرایمر) سیاه نیز کمک گرفت . واضح است که سیاه صرفاً به منظورایجاد تقابل بر روی سطوح کم رنگ به کار می رود. فام زرد: کاربرد فام زرد در خط کشی راه‌ها فقط در موارد زیر مجاز است: راه انحرافی مربوط به عملیات اجرایی و محدوده عملیات راهداری و راه‌سازی خط محوری محدوده ها و گردنه های مه گیر راههای دو خطۀ جدا نشده خطوط عرضی کاهندۀ سرعت در نقاط حادثه خیز خطوط کناری در محل پل های باریک (کم عرض) فام قرمز: خطوط با فام قرمز مشخص کنندۀ جاده ها و مسیرهایی است که ورود به آنها ممنوع است. فام آبی :خطوط با فام آبی مشخص کننده محل پارک برای افراد ناتوان و یا معلول است. در راه‌های اصلی و بزرگراه‌ها، جهت تکمیل خط کشی خطوط حرکت و همچنین مشخص کردن حاشیه سمت راست جاده از چشم گربه ای ها نیز استفاده می شود.

ماشین خط کشی جاده

عوامل موثر بر عملکرد خط‌‌کشی

خط کشی جاده‌ها بخشی از اقداماتی است که برای روانتر کردن ترافیک به کار می روند همچنین ، رانندگان را از نزدیک شدن به قسمت های حساس جاده از قبیل مناطق پرتردد و تقاطع ها آگاه می‌کنند. اما خط کشی راه‌ها تنها زمانی مؤثر واقع می شوند که: به وضوح قابل رؤیت باشند*. *فام رنگی و درخشندگی آنها، در طول روز و در تقابل با سطح جاده و اطراف آن، حدود جاده را به خوبی مشخص می‌کند.

در هنگام شب ، دارای قابلیت انعکاس(نور برگشتی کافی ) نور چراغ های جلو خودروها است. بنابراین هر عاملی که موجب بروز نقص و یا از بین رفتن هر یک از این مشخصات شود از کارآیی خط کشی می کاهد. بی توجهی به عواملی چون کیفیت رنگ، انتخاب درست نوع رنگ در شرایط آب و هوایی و محیطی مختلف، اجرای مناسب رنگ، همخوانی رنگ با نوع سطح روسازی و میزان ترافیک سبب بروز مشکلات زیادی در خصوص کیفیت و پایداری رنگ های ترافیکی در خط کشی راهها و محورهای بین شهری می شود. برای دستیابی به یک رنگ ترافیکی مناسب از لحاظ دوام و ایمنی شناخت عوامل زیر ضروری است:

1-عوامل وابسته به ماهیت خط کشی شامل:

نوع مواد اولیه به کار رفته در خط کشی

روش و سیستم اجرای خط کشی

2-عوامل خارجی و محیطی شامل

وضعیت هندسی جاده ویژگیهای آب و هوایی و میزان روشنایی جاده، حجم و نوع ترافیک، نوع روسازی و وضعیت آن، پارامترهای قابل کنترل در فرآیند اجرای خط کشی، سایر موارد از قبیل ویژگیهای راننده (تأثیر سن و میزان دید )، نوع راه  (آزادراه، بزرگراه و سایر)، وضع قوانین زیست محیطی جدید و غیره