مجله قارتال

نكات مهم ايمن سازي ابتدا و انتهاي حفاظها

حفاظ

ابتدا و انتهاي حفاظ از نقاط حساس و حائز اهميت در طول راه محسوب ميشوند. در صورتيكه اين نقاط بدون ايمن سازي رها شوند و يا در مواردي كه گاردريل در مجاورت نرده پل يا نيوجرسي قرار ميگيرد اتصال مناسبي بين آنها ايجاد نشود، موجب بروز خطرات بالقوه اي در برابر برخورد با وسايل نقليه خواهند گرديد. از آنجا كه سر سپري هاي مورد استفاده در ابتدا و انتهاي گاردريلها تاثير ناچيزي در جلوگيري از اين خطرات دارند، استفاده از مهارهاي انتهايي استاندارد، ضربه گيرها و در مواردي كه فضاي مورد نياز موجود مي باشد، دور نمودن امتداد گاردريل از محور راه (بالي شكل نمودن حفاظ) اكيدا ميبايست مورد توجه قرار گيرد.

هدف از نصب و اجراي حفاظهاي ايمني، علاوه بر عملكرد اصلي خود، كاهش و به حداقل رساندن صدمات و خسارات وارده به وسايل نقليه منحرف شده و سرنشينان آنها مي باشد. با توجه به اينكه تصادف وسايل نقليه با ابتداي گاردریل معمولا پرخطر مي باشد، روشها و اقدامات مؤثري براي ايمن سازي اين قسمتها بكار مي رود كه در اين مقاله به بررسی آن میپردازیم. با ما همراه باشید. جهت آشنایی با انواع حفاظ ها در جاده ها کلیک نمایید.

مشاوره رایگان خرید گاردریل

برای دریافت اطلاعات مورد نیاز در موقع خرید گاردریل، شماره تماس خود را ارسال نمایید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

1. ناحيه انتقالي حفاظ گاردريل به نيوجرسي و نرده پلها

اتصال گاردريل به نيوجرسي يا نرده پل ميبايست به شكلي تدريجي (از لحاظ صلبيت) و ايمن صورت گيرد.انتهاي گاردريل ميبايست توسط قطعه رابط بر روي ديواره نيوجرسي يا بر روي نرده متصل شود. ميزان همپوشاني گاردريل بر روي نيوجرسي يا نرده پل حداقل ٥٠ سانتيمتر بدون احتساب قطعه رابط بايد باشد.

2.ايمن سازي ابتدا و انتهاي گاردريل

ايمن سازي انتهاي گاردريل به چهار روش امكانپذير است: ١- بالي شكل نمودن انتهاي آن، ٢- مهارهاي انتهايي ٣- ضربه گيرها ٤- فرو بردن انتهاي گاردریل در زمين. اجراي هر يك از روش هاي فوق ميبايست پس از تأمين "طول لازم" حفاظ بعد از مانع يا خطر انجام گیرد. جهت اطلاع از قیمت بروز گاردریل دو موج شرکت قارتال کلیک نمایید.

1-2.بالي شكل نمودن انتهاي حفاظ

در صورتي كه فضاي كافي در كنار شانه راه پشت حفاظ موجود باشد، ميبايست انتهاي گاردريل را با شكلي مناسب (با زاويه و طولي معين) از سطح راه دور نمود. انتهاي گاردریل بايد پس از تابيدن به صورت افقي درآمده و سپس در داخل زمين مهار شود. اين روش كه اصطلاحا بالي شكل نمودن انتهاي حفاظ نام دارد، ضمن كاهش احتمال برخورد موجب ميگردد تا در صورت برخورد وسيله نقليه به انتهاي حفاظ، خطر ورود حفاظ به داخل وسيله نقليه از بين برود.

با افزایش شدت بالی شدن، زاویه برخورد و شدت تصادف با حفاظ افزایش می یابد، همچنین احتمال تغییر جهت و حرکت وسیله نقلیه در عرض راه نیز افزایش می یابد. حداکثر شدت بالی نمودن بستگی به سرعت طراحی، نوع حفاظ و موقعیت نسبت به لبه بیرونی شانه دارد . بعضی مواقع تصحیح برای کاهش شدت بالی شدن، به منظور اجتناب از زاویه تند، انجام می شود.هم اکنون، میتوانید برای اطلاع از قیمت انواع گاردریل با شماره 09144220646 تماس حاصل فرمایید.

حفاظ جاده

1-2.مهارهاي انتهایی

در صورت عدم امكان اجراي انتهاي بالي شكل گاردریل به دليل محدوديت فضا در كنار راه در موارد زير ميبايست نسبت به اجراي مهار انتهايي اقدام گردد:
١- ابتدا و انتهاي حفاظ در راه دو طرفه جدا نشده
٢- ابتداي گاردریل كناري در راه دو طرفه جدا شده
٣- ابتداي حفاظ جزيره مياني با عرض بيش از ٣ متر

مهار انتهایی حفاظ

3-2.فرو بردن انتهاي حفاظ در زمين

انتهاي گاردريل در راه دو طرفه جدا شده بدليل آنكه خطر برخورد با وسايل نقليه روبرو را دارا نمي باشد و همچنين ابتداي حفاظ دو طرفه در جزيره مياني بدون مانع را ميتوان پس از تابيدن بصورت افقي در داخل زمين مهار نمود. در اين صورت ميبايست تمهيدات لازم در خصوص جلوگيري از بيرون آمدن انتهاي گاردریل بسوي ترافيك عبوري بعمل آيد.

فرو بردن انتهاي حفاظ در زمين

4-2.ضربه گيرها

در صورتي كه فضاي كافي در پشت حفاظ كناري وجود ندارد بطوريكه امكان اجراي انتهاي بالي شكل حفاظ و نيز نصب مهار انتهايي (فضاي مورد نياز براي تغيير شكل مهار انتهايي) وجود ندارد، در اين صورت ميتوان از يكي از انواع ضربه گير جذبي (شكل زیر) متناسب با شرايط راه استفاده نمود.

ضربه گيرها برای حفاظ

با کیفیت ترین مصالح

تنوع بالا

مشاوره فنی رایگان

کادر فنی مجرب

ایمن سازی گاردریل:

ايمن سازي بخش ابتدايي و انتقالي حفاظ (گاردریل) از مهمترين اقداماتي است كه بايد براي تمامي حفاظ هايي كه در طول راهها نصب مي شوند، انجام شود. اگر ابتداي گاردریل در خارج از عرض ناحيه عاري از مانع قرار گيرد، احتمال برخورد وسايل نقليه به آن كم مي شود. اگر به هر ترتيب، ابتداي حفاظ طولي در داخل عرض ناحيه عاري از مانع واقع باشد بايد آن را با انتخاب يكي از روش هاي زير بر اساس اعتبارات موجود و تحليل ريسك و لحاظ محدوديت هاي اجرايي و محلي ايمن سازي نمود.

الف- دوركردن تدريجي ابتداي حفاظ از لبه سواره رو (بالي شكل كردن) و مهار در زمين

ب- ايمن سازي ابتداي گاردریل به كمك سرسپري ايمن و مهار انتهايي (قطعه جاذب انرژي)

ج- نصب ضربه‌گير در ابتداي حفاظ

در شکل زیر چند نمونه از دور نمودن سر حفاظ و مهار آن در زمين يا ترانشه كناري نشان داده شده است.

بالي شكل نمودن انتهاي حفاظ
  • شيب بين سواره رو و حفاظ و مسير منتهي به انتهاي حفاظ در تمامي جهات بايستي ملايم و كمتر از 1 به 10 باشد تا بتوان از واژگوني وسايل نقليه جلوگيري نمود.
  • يكي از روش هاي ايمن سازي، استفاده از تجهيزات ايمني ويژه انتهاي گاردریل است كه انتخاب نوع تجهيزات بايستي بر اساس سرعت طرح راه، فضاي موجود براي نصب سيستم، سازگاري با نوع حفاظ، هزينه تهيه، نصب و نگهداري انجام شود.
  • براي مكانيابي و كاربرد مناسبتر اين گونه مهارهاي انتهايي در راههاي كشور، ميتوان اولويتهاي ذيل را در نظر گرفت:

- در يك طرف يا دوطرف دماغه هاي خروجي كه گاردريل ها با فاصله از هم نصب شده اند.
- ابتداي شروع حفاظ هاي فلزي مياني (همچون ابتداي شروع دوخطه به چهارخطه)
- ابتداي حفاظ هاي كناري كه در لبه بيروني قوسها قرار دارند و امكان بالي شكل شدن و مهار در زمين را ندارند.

در شکل زیر نیز صفر نمودن سر آزاد حفاظ بتني و يا مهار آن در ترانشه كناري در محل هاي با سرعت كم نشان داده شده است. در سرعت هاي بالا حسب شرايط ، نياز به بكارگيري ضربه گير مناسب در مقابل حفاظ بتني مي باشد.

گاردریل یا حفاظ

انواع هندریل (حفاظ پل) شرکت قارتال

  • كاربرد متداول ضربه‌گيرها در دماغه شيب راهه هاي خروجي، پايه پل ها، انتهاي نرده پلها و حفاظ هاي مياني و همچنين ايمن سازي موانع صلب منفرد حاشيه راهها است. شايان ذكر است چنانچه فضاي كافي در پشت حفاظ كناري نيز براي تغيير شكل مهار انتهايي وجود نداشته و امكان اجراي انتهاي بالي شكل حفاظ ميسر نباشد ميتوان از يكي از انواع مهارهاي انتهايي و ضربه گيرهاي جذبي متناسب با شرايط محل در راه استفاده نمود.

سفارش انواع تابلو راهنمای مسیر

برای سفارش تولید تابلو با بهترین متریال و مناسب ترین قیمت بازار همین حالا تماس بگیرید.

سخن پایانی:

شرکت قارتال آذین نقش به عنوان تولید کننده با تجربه در زمینه انواع حفاظ های ایمنی مانند انواع گاردریل، هندریل های جاده ای و شهری و همچنین به عنوان طراح و تولید کننده انواع تابلوهای ترافیکی بر آن است که همواره ایمنی جاده های کشور را افزایش دهد و از تصادف های مهیب جلوگیری نماید. در این راستا، شما میتوانید جهت دریافت مشاوره در این زمینه ها با شماره 04133122570 و یا 09144220646  تماس گرفته و با کارشناسان ما صحبت فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *